Flash movie.
   

 

Misija

 • Siekti socialinės atskirties bei skurdo mažinimo įgalinant vietos bendruomenes ir jos narius;

 • Kurti socialinio (bendruomeninio) verslo kultūrą, kurios prioritetas – ne pelno siekimas, bet asmens ir bendruomenės poreikių tenkinimas;

 • Įtraukti vietos bendruomenes bei organizacijas į socialinės ekonomikos tyrimų, mokymo(si) ir bendruomenės vystymo programas.

Vizija

 • Žmogus - orus, kuriantis, veiklus, atsakingas asmuo bendruomenėje.

 • Bendruomenė - pilietiniu sąmoningumu ir solidarumu pagrįsta žmonių sąveikos erdvė, siekiant dalyvavimo ir bendrų interesų.

 • Visuomenė - subsidiarumo principu grindžiamas sutelktų, iniciatyvių ir verslių bendruomenių visuma.

Uždaviniai

 • vykdyti bendruomenės poreikių tyrimus;

 • skleisti ir populiarinti socialinės ekonomikos žinias bei informaciją;

 • rengti ir vykdyti nacionalinio ir europinio lygmens projektus pilietinės visuomenės ugdymui bei socialinio verslo skatinimui;

 • skleisti gerąją bendruomeninių iniciatyvų patirtį bei skatinti naujas iniciatyvas;

 • dalyvauti palankios politikos socialinei ekonomikai formavime;

 • sudaryti sąlygas bendruomenės narių tęstiniam mokymuisi, kvalifikacijos kėlimui bei persikvalifikavimui.

JUZIS.COM